Ban Lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ.

10:55' SA - Thứ hai, 23/03/2020

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Đồng chí Vũ Ngọc Tiếp: Chủ tịch từ 12/4/2007 đến 30/4/2011.

2. Đồng chí Bùi Văn Khích: Chủ tịch từ 01/5/2011 đến 20/6/2013.

3. Đồng chí Ngô Văn Tám: Chủ tịch từ 20/6/2013 đến 06/4/2015.

4. Đồng chí Hoàng Minh Hiếu: Chủ tịch từ 06/4/2015 đến 18/01/2019.

5. Đồng chí Trịnh Trung Úy: Chủ tịch từ 18/01/2019 đến nay.

6. Đồng chí: Đặng Quốc Hội: Ủy viên từ 12/4/2007 đến 15/4/2009.

7. Đồng chí: Vũ Anh Tuấn: Ủy viên 12/4/2007 đến 15/4/2009.

8. Đồng chí: Nguyễn Văn Chín: Ủy viên từ 12/4/2007 đến 15/4/2009.

9. Đồng chí: Hồ Anh Khoa: Ủy viên từ 12/4/2007 đến 15/4/2019.

10. Đồng chí Vũ Văn Tâm: Ủy viên từ 16/4/2009 đến nay.

11. Đồng chí Trần Vũ Bình: Ủy viên từ 12/2011 đến 4/2016.

12. Đồng chí Trần Viết Viện: Ủy viên từ 4/2016 đến 8/2016.

13. Đồng chí Phạm Thế Trọng Toản: Ủy viên từ 08/9/2016 đến nay.

14. Đồng chí Trần Thị Thu Hiền: Ủy viên từ 16/4/2019 đến nay

15. Đồng chí Trịnh Mạnh Hùng: Uỷ viên từ 16/4/2019 đến nay.

II. BAN KIỂM SOÁT:

1. Đồng chí Đoàn Hữu Thung: Trưởng ban từ 12/4/2007 đến 31/12/2008.

2. Đồng chí Chu Thị Thu Trưởng ban từ 01/01/2009 đến 26/12/2016.

3. Đồng chí Phạm Xuân Vinh: Trưởng ban từ 26/12/2016 đến 18/4/2018.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Lịch: Trưởng ban 18/4/2018 đến 18/01/2019.

5. Đồng chí Phạm Thị Thu Hà: Trưởng ban từ 18/01/2019 đến nay.

III. BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH.

1. Đồng chí Vũ Ngọc Tiếp: Giám đốc từ 12/4/2007 đến 16/4/2009.

2. Đồng chí Vũ Văn Tâm: Giám đốc từ 16/4/2009 đến nay.

3. Đồng chí Trần Vũ Bình: Phó Giám đốc từ 01/7/2007 đến 31/12/2016.

4. Đồng chí Trần Viết Viện: Phó Giám đốc từ 01/7/2007 đến 8/2016.

5. Đồng chí Phạm Thế Trọng Toản: Phó Giám đốc từ 01/12/2016 đến nay.

6. Đồng chí Trần Thị Thu Hiền: Phó Giám đốc từ 28/3/2019 đến nay.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,